Regulaminy

Regulamin organizacyjny - struktura organizacyjna

Załącznik
do Uchwały Nr 192/1304/10
Zarządu Powiatu w Śremie
z dnia 15 września 2010 r.

Regulamin Organizacyjny
Domu Pomocy Społecznej
w Śremie

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.

Niniejszy Regulamin organizacyjny określa organizację i zasady funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Śremie zwanego dalej „DPS”.

§ 2.

DPS działa na podstawie aktów prawnych:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
 3. statutu Domu Pomocy Społecznej w Śremie,
 4. zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Śremie z dnia 19.12.2007 r.,
 5. niniejszego Regulaminu.

§ 3.

DPS jest jednostką organizacyjną Powiatu Śremskiego, przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych.

 

ROZDZIAŁ II
ZASADY KIEROWANIA DOMEM


§ 4.

 1. DPS kieruje dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności DPS.

§ 5.

W razie niemożności pełnienia obowiązków służbowych przez dyrektora zastępuje go kierownik Zespołu administracyjno – technicznego lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora.

§ 6.

Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych w DPS pracowników.

 

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA DOMU


§ 7.

 1. W DPS funkcjonują następujące komórki organizacyjne:
  1. Zespół terapeutyczno – opiekuńczy,
  2. Zespół finansowo – księgowy,
  3. Zespół administracyjno – techniczny.
 2. Do zadań Zespołu terapeutyczno – opiekuńczego należy opracowanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcami DPS ich realizacja (jeżeli jest to możliwe ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestnictwa w nim), a w szczególności:
  1. załatwienie wszelkich formalności związanych z przyjęciem i pobytem mieszkańców oraz umożliwienie adaptacji w nowym środowisku,
  2. współpraca z rodzinami i opiekunami prawnymi mieszkańców,
  3. informowanie mieszkańców i ich opiekunów prawnych o przysługujących im prawach i obowiązkach,
  4. prowadzenie pracy socjalnej z mieszkańcami, ich rodzinami i ich opiekunami prawnymi,
  5. stymulowanie nawiązywania i utrzymania kontaktów mieszkańców z rodziną, środowiskiem lokalnym i innymi placówkami pomocy społecznej,
  6. pomoc mieszkańcom w czynnościach codziennych,
  7. organizowanie mieszkańcom zajęć z zakresu terapii,
  8. organizowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców,
  9. zapewnienie mieszkańcom wsparcia i opieki duchowej,
  10. zapewnienie mieszkańcom dostępu do opieki psychologicznej,
  11. pomoc mieszkańcom we wszelkich sprawach związanych z codziennym funkcjonowaniem,
  12. udzielanie mieszkańcom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach oraz organizowanie, w razie potrzeby, szybkiej pomocy lekarskiej,
  13. rzetelna dbałość o zdrowie mieszkańców w porozumieniu z lekarzem rodzinnym i innymi specjalistami
  14. umożliwienie korzystania z przysługujących mieszkańcom świadczeń zdrowotnych i zaopatrzenia w środki pomocnicze, sprzęt ortopedyczny oraz leki.
 3. Do zadań Zespołu finansowo – księgowego należy prowadzenie gospodarki finansowej jednostki, a w szczególności:
  1. prowadzenie rachunkowości jednostki;
  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  3. dokonywanie wstępnej kontroli:
   • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
   • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 4. Do zadań Zespołu administracyjno – technicznego należy zapewnienie odpowiedniego zakresu usług, w szczególności:
  1. prowadzenie dokumentacji kadrowej,
  2. naliczanie wynagrodzeń,
  3. prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości,
  4. prowadzenie zakładowej działalności socjalnej,
  5. prowadzenie sekretariatu,
  6. prowadzenie ewidencji wydanej odzieży ochronnej i roboczej,
  7. utrzymanie czystości i porządku obiektu oraz jego otoczenia,
  8. konserwacja i naprawa sprzętu, urządzeń i wyposażenia,
  9. organizowanie zaopatrzenia,
  10. prowadzenie magazynów,
  11. przygotowywanie i rozliczanie „relewów” żywieniowych,
  12. opracowywanie jadłospisów dekadowych i przestrzeganie norm żywienia,
  13. zapewnienie wyżywienia,
  14. przygotowanie posiłków.

§ 8.

Zespołami kierują kierownicy zespołów, za wyjątkiem Zespołu finansowo – księgowego, którym kieruje główny księgowy.

§ 9.

Strukturę organizacyjną przedstawia schemat graficzny stanowiący załącznik do Regulaminu organizacyjnego DPS.

 

ROZDZIAŁ IV
PODZIAŁ KOMPETENCJI


§ 10.

Do obowiązków dyrektora należy realizacja zadań DPS, a w szczególności:

 1. reprezentowanie DPS na zewnątrz,
 2. kierowanie bieżącą działalnością DPS,
 3. załatwianie skarg i wniosków mieszkańców,
 4. merytoryczny nadzór nad realizowanymi zadaniami.

§ 11.

 1. Kierownicy zespołów oraz główny księgowy inicjują, planują, organizują i kontrolują pracę podległych sobie komórek organizacyjnych, w szczególności zapewniają:
  1. terminowość i rzetelność wykonywania zadań,
  2. dyscyplinę pracy poprzez nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników regulaminów, przepisów bhp i p.poż. oraz tajemnicy służbowej,
  3. współdziałanie nadzorowanego przez siebie zespołu, z innymi zespołami DPS
  4. właściwe przygotowanie projektów pism, opracowań i innych materiałów dla dyrektora i głównego księgowego.
 2. Realizując zadania i obowiązki określone w ust. 1 kierownicy zespołów oraz główny księgowy:
  1. sprawują nadzór merytoryczny nad działalnością komórki organizacyjnej DPS,
  2. kontrolują prawidłowe wykonywanie jej zadań, przestrzegają dyscypliny pracy oraz przepisy o ochronie danych osobowych,
  3. inicjują przedsięwzięcia w zakresie usprawnienia organizacji i funkcjonowania kierowanej przez siebie komórki organizacyjnej DPS,
  4. określają zadania pracownikom wynikające z planu pracy bądź bieżących potrzeb Domu oraz kontrolują i rozliczają z ich realizacji,
  5. opracowują zakresy czynności podległym pracownikom,
  6. opracowują propozycje pism, sprawozdań i informacji z zakresu działania kierowanej przez siebie komórki organizacyjnej DPS,
  7. informują dyrektora na bieżąco o stanie realizacji zadań i o terminowym ich wykonaniu,
  8. składają wnioski dotyczące przyznania podległemu pracownikowi premii, awansu, nagrody, a także ukarania pracownika naruszającego dyscyplinę pracy,
  9. potwierdzają merytoryczną zasadność dokonywanych zakupów,
  10. informują podległych pracowników o bieżących i planowanych zadaniach.

§ 12.

Pracownicy DPS wykonują zadania i obowiązki wynikające z ich indywidualnych zakresów czynności oraz:

 1. realizują polecenia swoich bezpośrednich przełożonych oraz dyrektora,
 2. wykazują inicjatywę i zaangażowanie w celu właściwego wykonywania powierzonych zdań,
 3. przestrzegają zasad organizacji pracy, porządku i dyscypliny pracy, a także zasad bhp i p.poż.,
 4. przestrzegają przepisy o tajemnicy służbowej,
 5. dbają o mienie, porządek i estetykę miejsca pracy.

 

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 13.

Wszyscy pracownicy DPS mają status pracowników samorządowych i zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę.

§ 14.

Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

§ 15.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 sierpnia 2015 23:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Majorczyk
Ilość wyświetleń: 377
31 października 2015 23:05 (Bożena Majorczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 października 2015 23:04 (Bożena Majorczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 sierpnia 2015 23:04 (Bożena Majorczyk) - Dodanie załącznika [regulamin_organizacyjny__schemat_graficzny.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)